Nylig gjorde Mattilsynet funn av alvorlig skadde dyr ved flere norske pelsfarmer. I forbindelse med de groteske funnene, har Nettverk for dyrs frihet gjennomgått Mattilsynets rapporter og sett på hvilke reaksjonsformer de ulike regelverksbruddene har blitt møtt med. Til tross for at Mattilsynet avdekket brudd på dyrevelferdslovgivningen, ble regelverksbruddene ikke møtt med noen form for sanksjoner. Det burde utvilsomt få konsekvenser når pelsfarmere ikke en gang klarer å følge opp minimumskravene i dyrevelferdslovgivningen. Vi mener mangelen på reaksjoner er klart i strid med Mattilsynets ansvar for å sikre regelverksetterlevelse på norske pelsfarmer. For å imøtegå dette har Nettverk for dyrs frihet nå valgt å påklage to av sakene til Mattilsynet. Vi mener dette er særlig viktig både fordi de manglende reaksjonene kan føre til ytterligere lidelse for dyrene på de gjeldende farmene, og ettersom manglende reaksjoner kan føre til et feilaktig positivt inntrykk av pelsdyrnæringen i Mattilsynets statistikker. Dette er noe pelsdyrnæringen og dens støttespillere allerede bruker aktivt i sitt forsøk på å legitimere næringen.

Nylig gjorde Mattilsynet funn av alvorlig skadde dyr ved flere norske pelsfarmer. I forbindelse med de groteske funnene, har Nettverk for dyrs frihet gjennomgått Mattilsynets rapporter og sett på hvilke reaksjonsformer de ulike regelverksbruddene har blitt møtt med. Til tross for at Mattilsynet avdekket mink med ubehandlede sår, mink som burde ha vært avlivet og høy dødelighet på farmene, ble disse regelverksbruddene ikke møtt med noen form for sanksjon. 

Vi mener dette er klart i strid med Mattilsynets ansvar for å følge opp regelverksetterlevelsen på pelsfarmer. Det burde utvilsomt få konsekvenser når pelsfarmere ikke en gang klarer å følge opp minimumskravene i dyrevelferdslovgivningen. 

Ikke første gang Mattilsynet ikke reagerer

Mattilsynets bilder: minkfarmer i Rogaland (okt 2018)

Nettverk for dyrs frihet jobber for en avvikling av pelsdyrnæringen og ikke for dyrevelferdsreformer. Samtidig mener vi det er viktig å sørge for at det gjeldende regelverket som et minimum etterleves. Mattilsynets er forpliktet til å føre tilsyn og komme med reaksjoner overfor pelsdyroppdrettere dersom de ikke følger lovverket. Vi har gjennom flere år fulgt opp Mattilsynets (manglende) kontroll av pelsdyrnæringen, og lagt press på dem og deres virkemiddelbruk ved flere anledninger. Til tross for at Mattilsynet fant alvorlig skadde dyr og regelverksbrudd ved sine inspeksjoner på flere pelsfarmer høsten 2018, valgte de å ikke komme med noen reaksjoner. Dette er svært skuffende, men ikke overraskende. Allerede i 2009 avdekket Nettverk for dyrs frihet en stor underrapportering av lovbrudd på norske pelsdyrfarmer fra Mattilsynets side.[1][2] Vi har siden den gang lagt press på Mattilsynet. På tross av at dette har ført til noen endringer, observerer vi igjen manglende reaksjoner på lovbrudd.

Nettverk for dyrs frihet klager på manglende reaksjoner

For å imøtegå de manglende reaksjonene, har vi nå valgt å påklage to av sakene til Mattilsynet, og oppfordrer dem til å revurdere deres manglende reaksjoner. Vi mener dette er særlig viktig ettersom manglende reaksjoner kan føre til et feilaktig positivt inntrykk av pelsdyrnæringen i Mattilsynets statistikker, noe pelsdyrnæringen og dens støttespillere kan bruke aktivt i sitt forsøk på å legitimere næringen. Under kan du lese klagene.

Klagen til Mattilsynet

Nettverk for dyrs frihet fikk nylig innsyn i tilsynsrapporter fra flere Norske pelsfarmer. I  tilsynsrapportene står det beskrevet en rekke observasjoner som ble gjort på pelsfarmene. Vi har gjennomgått rapportene og ønsker i den anledning å klage på Mattilsynets reaksjonsform i to av disse sakene.

Klage på reaksjonsform i sak 2018/250215

I rapport med saksnr. 2018/250215 er det blant annet beskrevet mangelfull bruk av halm i redekassene i burene. I Pelsdyrforskriftens §27 står det at: Redekassen skal til enhver tid ha rikelige mengder isolerende, tørt, rent og egnet redemateriale.[3] Å ikke gi minken tilgang til slikt redemateriale er et klart brudd på gjeldende forskrift. I rapporten konkluderes det fra deres side med at: Vi vurderer at dette ikke er godt nok. Likevel velger dere å hverken påpeke plikt eller fatte vedtak om pålegg. I stedet har dere skrevet at dere vil sende rapporten til Norges pelsdyralslag slik at de kan gi veiledning i bruk av redemateriale. Dere overfører dermed ansvaret for at dyreholder følger opp regelverket til næringens egen interesseorganisasjon. Vi mener at Mattilsynet selv burde ha påtatt seg ansvaret for å følge opp regelverksetterlevelsen, et ansvar som er en del av Mattilsynets mandat. [4] Hvis dere mener at vedtak om pålegg er en for sterk reaksjon på dette regelverksbruddet, vil vi minne om at dere har mulighet til å ta i bruk mildere virkemidler for veiledning, som påpeking av plikt.[5] 

Videre i rapporten er det beskrevet mink som må isoleres i sykebur på grunn av halesår, mink som må avlives som følge av lammelse i bakbena og halesår og fordi en mink mangler bakfot og hadde diare. Dere konkluderer videre med at: Dette dyret burde du oppdaget og avlivet tidligere. Å ikke behandle, isolere eller avlive syke og skadde dyr er et brudd på Pelsdyrforskriftens §23 som sier at: Syke og skadde dyr skal oppstalles på egnet plass, dersom dette er til beste for dyret. Dyreholder skal sørge for at syke og skadde dyr umiddelbart får forsvarlig behandling. Dersom det kan føre til unødig lidelse for dyret å leve videre, skal det avlives så snart som mulig.[6] Disse bruddene påvirker dyrevelferden til minken direkte, og vi stiller derfor spørsmål ved hvorfor det ikke er tatt i bruk sterke virkemidler. Vi vil i den anledning minne om at lammelser i bakben og avspiste ben er nevnt spesifikt i Mattilsynets tilsynsveileder for mink, som et eksempel der tilsynet skal fatte vedtak om avliving.[7] 

Vi oppfordrer Mattilsynet til å gjennomgå denne saken på nytt samt vurdere om reaksjonsformen var tilstrekkelig for å sikre at dyreholder følger pelsdyrforskriften. Vi vil minne om at manglende reaksjoner både kan gå utover velferden til dyrene på den gjeldende farmen samt føre til et feilaktig positivt inntrykk av pelsdyrnæringen i Mattilsynets statistikker.

Klage på reaksjonsform i sak 2018/250425

I Pelsdyrforskriftens §23 framgår det at: Dersom det kan føre til unødig lidelse for dyret å leve videre, skal det avlives så snart som mulig.[8] I rapport med saksnr. 2018/250425 er det beskrevet mink som har åpne halesår og mink med store sår. Dere konkluderer deretter med at: Vi vurderer at terskel for avliving burde vært redusert. Tilsynet tar likevel ikke i bruk noen virkemidler for å sikre at dyreholder følger opp dette. Funnet illustrerer et klart brudd på forskriftens §23. I Mattilsynets veileder om virkemiddelbruk ved tilsyn heter det at: Mattilsynet skal ha en aktiv virkemiddelbruk og ikke vegre seg for å fatte vedtak i de tilfeller virksomheten unnlater å etterleve regelverket.[9] Spesifikt om deres tilsynsrutiner på pelsfarmer skriver dere på deres nettsider at: Hvis vi finner avvik fra regelverket, fatter vi vedtak.[10] Dette er ikke gjort i gjeldende sak. I rapporten er det heller ikke beskrevet hvordan dere skal sikre at dyreholder fremover vil etterleve regelverkskravet om avliving av syke og skadde dyr. Det er heller ikke tatt i bruk den mildeste formen for virkemiddelbruk, påpeking av plikt, for å sikre dette.

I Pelsdyrforskriftens §8 står det at dyreholder skal føre journal over årsaker eller sannsynlige årsaker til dødelighet blant dyrene.[11] Det fremgår av tilsynsrapporten at det har dødd 600 minkvalper fra månedsskiftet april/mai 2018 og frem til oktober 2018. Dyreholders kommentar til dette er: Du sa at årsaken til dødeligheten kunne være så mye. Dette etterfølges ikke av en nærmere spesifisering. Dyreholder skal etter forskriftens §8 kunne redegjøre for mulige dødsårsaker for hver enkelt av disse 600 individene. At dyreholder ikke kan komme med en slik redegjørelse utgjør et brudd på forskriftens §8, og burde vært fulgt opp av Mattilsynet. Videre, i Pelsdyrforskriftens §22 står det at: Dyreholder skal forebygge sykdom og skade hos dyrene.[12]  Når det dør et så stort antall mink, virker det sannsynlig at dyreholder ikke har satt inn tilstrekkelige tiltak for å forebygge sykdom, skader og død hos dyrene. Den høye dødeligheten og manglende oversikt over dødsårsaker, mener vi er et brudd på paragrafene §§ 8 og 22. Dette funnet er likevel bare så vidt nevnt av tilsynet i rapporten, og det er heller ikke iverksatt tiltak for å forhindre død og sykdom blant dyrene.

Vi oppfordrer Mattilsynet til å gjennomgå denne saken på nytt samt vurdere om reaksjonsformen var tilstrekkelig for å sikre at dyreholder følger pelsdyrforskriften. Vi vil minne om at manglende reaksjoner både kan gå utover velferden til dyrene på den gjeldende farmen samt føre til et feilaktig positivt inntrykk av pelsdyrnæringen i Mattilsynets statistikker.

Ønsker du å støtte arbeidet vårt? Bli månedsgiver: http://bit.ly/fastgiver

Kilder

[1] NRK: «Tok skrekk-bilder på pelsdyrfarm», 23.08.2009. https://www.nrk.no/norge/tok-skrekk-bilder-pa-pelsdyrfarm-1.6742521
[2] Aftenposten: «Mattilsynet underraporterte lovbrudd i pelsdyrnæringen», 17.06.2012. https://www.aftenposten.no/norge/i/opxMR/Mattilsynet-underrapporterte-lovbrudd-i-pelsdyrnaringen
[3] Forskrift om hold av pelsdyr §27, 01.01.2015. https://lovdata.no/forskrift/2011-03-17-296/§27
[4] Mattilsynet, Virkemiddelbruk ved tilsyn, s. 5. Utg. 3. 28.10.2014
[5] Mattilsynet, Virkemiddelbruk ved tilsyn, s. 5-6. Utg. 3. 28.10.2014
[6] Forskrift om hold av pelsdyr §23, 01.01.2015. https://lovdata.no/forskrift/2011-03-17-296/§23
[7] Mattilsynet, Tilsyn med minkhold, s. 5. 07.07.2014
[8] Forskrift om hold av pelsdyr §23, 01.01.2015. https://lovdata.no/forskrift/2011-03-17-296/§23
[9] Mattilsynet, Virkemiddelbruk ved tilsyn, s. 6. Utg. 3. 28.10.2014 
[10] Mattilsynet, Fakta om pelsdyrtilsyn, 09.12.2014. https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/pelsdyr/fakta_om_pelsdyrtilsyn.17224  
[11] Forskrift om hold av pelsdyr §8, 01.01.2015. https://lovdata.no/forskrift/2011-03-17-296/§8
[12] Forskrift om hold av pelsdyr §22, 01.01.2015. https://lovdata.no/forskrift/2011-03-17-296/§22