Den 22.11.2018 kom Landbruks- og matdepartementet med et forslag om lov om forbud mot hold av pelsdyr. Loven har nå vært på høring, og 31. januar var siste frist for å komme med innspill. Nettverk for dyrs frihet har brukt mye tid på å komme med gode innspill til departementet, for å minimere dyrelidelsene og sikre en forsvarlig og god avvikling av pelsdyrnæringen så raskt som mulig.

Den 22.11.2018 kom Landbruks- og matdepartementet med et forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr. Loven har nå vært på høring, og 31. januar var siste frist for å komme med innspill. Nettverk for dyrs frihet har brukt mye tid på å komme med gode innspill til departementet, for å minimere dyrelidelsene og sikre en forsvarlig og god avvikling av pelsdyrnæringen så raskt som mulig.

Les hele vårt høringsinnspill her

Rask avvikling

Nettverk for dyrs frihet legger i vårt høringsinnspill vekt på at 7 år er en svært lang avviklingsperiode. En lang avviklingsperiode vil både være i strid med intensjonen med loven, men også føre til at flere dyr må leve lidelsesfulle liv i trange nettingbur uten mulighet til å utøve naturlig atferd.

Kompensasjon

I følge Justisdepartementets lovavdeling er den norske stat ikke forpliktet til å utbetale noen form for kompensasjon til pelsdyroppdretterne når de vedtar avvikling. Likevel har staten foreslått en raus kompensasjon, der hver oppdretter i gjennomsnitt vil motta over halvannen million hver i erstatning.

Da kompensasjonen kan motivere til en rask avvikling og dermed færre mink og rev som må leve sine nitriste liv i bur, støtter Nettverk for dyrs frihet en kompensasjonsordning. Vi er imidlertid tydelige i vårt innspill på at det må gjøres endringer i de foreslåtte kompensasjonene, slik at det norske folk ikke blir tvunget til å dekke helt urimelige kostnader for pelsdyroppdretterne.

Egen risiko for store investeringer

Selv om Nettverk for dyrs frihet støtter ønsket om at pelsdyroppdretterne skal motta kompensasjon fra staten, mener vi det kan diskuteres hvorvidt det vil være riktig å utbetale en full kompensasjon for alle tapte utgifter. Pelsdyrnæringen er godt kjent med at deres fremtid hele tiden har vært svært usikker. Heller ikke etter stortingsbehandlingen av næringens fremtid i 2017, burde de forventet at et forbud var ute av bildet. Som Venstres stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn sa fra talerstolen på Stortinget:

Eg trur det er trygt å seie at pelsdyrnæringa lever på lånt tid, fordi det etiske medvitet rundt dyrevelferd er stadig veksande, både i folket og i dei politiske partia, og fordi stadig fleire ser det som Venstre ser, at ville dyr ikkje høyrer heime i små bur.

Når pelsdyroppdretterne er klar over denne politiske usikkerheten er det uheldig å investere store summer i nye driftsbygninger og dyrt utstyr. Nettverk for dyrs frihet finner det urimelig at folket skal måtte betale store summer for enkeltpersoners risikofylte “storgambling”. Det er greit å merke seg at også Justisdepartementets lovavdeling uttaler at: 

Den altoverveiende hovedregel må være at den som har investert i gjenstander som er tenkt benyttet til en type næringsvirksomhet, selv må bære risikoen for at virksomheten kan drives lovlig også i fremtiden, og bære det tapet som følger av at forbud gis. Bak de fleste eiendomsposisjoner ligger en investering eller annen form for innsats fra innehaveren. At investeringen ikke gir avkastning som forventet, er en iboende risiko ved det å drive næringsvirksomhet, liksom investeringen i en rekke tilfeller kan gi større gevinst enn opprinnelig forutsatt. Synspunktet står særlig sterkt i en situasjon der pelsdyroppdretterne i lengre tid har vært klar over usikkerheten i bransjens rammevilkår.

Endelig avvikling

Uavhengig av hvordan kompensasjonsordningen blir seende ut, er Nettverk for dyrs frihet svært fornøyd med at det endelig går mot en avvikling av pelsdyrnæringen. Vi har dokumentert forholdene på 200 norske pelsfarmer og sett lidelsen på nært hold. I over 10 år har vi jobbet hardt for at Norge skal vedta et forbud mot denne dyrefiendtlige næringen. Endelig ser det ut til at avvikling blir virkelighet!

Hele vårt høringsinnspill kan leses her

Ønsker du å støtte arbeidet vårt? Bli månedsgiver: http://bit.ly/fastgiver

Bildene i saken er fotografert av Nettverk for dyrs frihet