Nettverk for dyrs frihet følger jevnlig med på Mattilsynets kontroll av pelsdyrnæringen. Vi kan nå avsløre innholdet fra Mattilsynets inspeksjoner på flere minkfarmer i høst. Av dokumentene Nettverk for dyrs frihet har fått tilgang på, fremkommer det at Mattilsynet igjen har avdekket dyr med alvorlige skader, ubehandlede sår og avspiste lemmer. Rapportene vitner også om andre brudd på dyrevelferdsregelverket på tre nye farmer.

Nettverk for dyrs frihet følger jevnlig med på Mattilsynets kontroll av pelsdyrnæringen. Vi kan nå avsløre innholdet fra Mattilsynets inspeksjoner på flere minkfarmer i høst. Av dokumentene Nettverk for dyrs frihet har fått tilgang på, fremkommer det at Mattilsynet igjen har avdekket dyr med alvorlige skader, ubehandlede sår og avspiste lemmer. Rapportene vitner også om andre brudd på dyrevelferdsregelverket på tre nye farmer.

 

Groteske bilder fra tilsynene

Nettverk for dyrs frihet har også fått tilgang til bilder som ble tatt under tilsynene på de tre pelsfarmene i oktober.[1,2,3] Bildene viser dyr med store bittskader, avspiste lemmer og blodige, åpne sår. I tillegg fant Mattilsynet en mink med avspist bakfot og mink med lammelser i bakbena. Alle disse dyrene burde ha vært avlivet før Mattilsynet kom. Disse funnene står i sterk kontrast til pelsdyrnæringens påstand om at “verstingene er ute av næringen”. Det er verdt å merke seg at en av pelsfarmerne sitter i styret i en av pelsdyrnæringens organisasjoner.  

 

Mattilsynets bilder: minkfarmer i Rogaland (okt 2018)

Hundrevis av døde dyr

På en av pelsfarmene som ble inspisert, fremkommer det i tillegg at det bare mellom mai og oktober har dødd over 600 minkvalper. På de to andre døde det i gjennomsnitt 1 og 3 mink hver dag, det vil si 120 dyr bare den siste måneden. Dette skjer bare uker etter at Norges Pelsdyralslag har gått ut og “friskmeldt” næringen. På to av farmene hadde pelsdyrnæringen vært på internkontroll bare to uker i forkant av Mattilsynets tilsyn. Pelsdyrnæringen registrerte ingen avvik på disse farmene, men likevel fant Mattilsynet kritikkverdige forhold. Dette illustrerer på nytt at man ikke kan ha tillit til pelsdyrnæringens vurderinger av dyrevelferden på norske pelsfarmer.

 

Mer enn bare skader

Nettverk for dyrs frihet har i mange år dokumentert forholdene på norske pelsfarmer. Døde, skadde og syke dyr er noe vi ofte har observert under våre inspeksjoner. Samtidig er det viktig å understreke at skadde dyr kun er et symptom på en næring som ikke er forenlig med god dyrevelferd. Det er selve driftsformen der aktive rovdyr sperres inne i trange nettingbur uten mulighet til å utøve naturlig adferd, som er hovedproblemet. Dette var også noe Mattilsynet pekte på, da de i sitt høringsinnspill til pelsdyrutvalget skrev at: Mattilsynet vurderer dagens driftsformer for hold av pelsdyr som dyrevelferdsmessig utfordrende. (..) Basert på vår kunnskap om domestisering og dyrs adferdsbehov er det god grunn til å anta at disse dyrenes artstypiske behov ikke blir tilfredsstilt i dagens driftsformer.[4]

 

Nettverk for dyrs frihet jobber for å avvikle pelsdyrnæringen. Vi vil fortsette med dette arbeidet til alle pelsfarmer er lagt ned for godt.

 

Ønsker du å støtte arbeidet vårt? Bli månedsgiver: http://bit.ly/fastgiver 

 

Kilder: 

[1] Mattilsynets tilsynsrapport, saksnr. 2018/250756 (7. novermber 2018)
[2] Mattilsynets tilsynsrapport, saksnr. 2018/250425 (7. novermber 2018)
[3] Mattilsynets tilsynsrapport, saksnr. 2018/250215 (7. novermber 2018)
[4] Mattilsynets høringsinnspill til pelsdyrutvalget: NOU 2014-15 Norsk pelsdyrhold – bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? (27.04.2015)