Representanter fra Nettverk for dyrs frihet har gjort inspeksjoner ved tre pelsfarmer i Hedmark, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag for å undersøke utslipp av fosfor og nitrogen fra pelsdyrgjødsel til miljøet rundt farmene. 

Representanter fra Nettverk for dyrs frihet har gjort inspeksjoner ved tre pelsfarmer i Hedmark, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag for å undersøke utslipp av fosfor og nitrogen fra pelsdyrgjødsel til miljøet rundt farmene. 


 

Foto: Nettverk for dyrs frihet innhenter jord- og vannprøver inne på og rett utenfor pelsfarmene. 

Under Nettverket for dyrs frihet sine befaringer ble det både tatt ut jordprøver og vannprøver fra selve farmen og nærliggende områder. Etter inspeksjonen ble prøvene sendt til laboratorie for analyse. Resultatet fra alle prøvene peker i samme retning; store ukontrollerte utslipp.

Inspeksjonene viser at det ikke bare er dyrevelferden som neglisjeres på pelsfarmene, men også reglene for å unngå forurensing brytes. Igjen kan vi slå fast at pelsdyroppdrettere bryter loven. At dyrevelferd er uforenlig med god dyrevelferd er velkjent, men disse prøvene viser at pelsdyroppdrett også har negativ innvirkning på miljøet. 

De urovekkende resultatene fra inspeksjonene ble sendt sammen med en bekymringsmelding til Mattilsynet, Fylkesmennene i de tre fylkene, de tre kommunene prøvene ble tatt i, samt Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet. Resultatet ble også sendt inn til Landbruks- og matdepartementete som del av vårt innspilll til høringen om pelsdyroppdrett, som ble skrevet sammen med Dyrebeskyttelsen Norge.

Ansvarlige myndigheter må følge opp

Resultatet fra disse første prøvene gir grunnlag for en sterk bekymring hos oss for tilstanden i miljøet rundt dagens pelsdyrfarmer, og faren for betraktelig forurensning fra dem. Derfor har Nettverk for dyrs frihet nå kontaktet ansvarlige myndigheter og bedt dem om å foreta inspeksjoner og prøvetaking i miljøet rundt pelsdyrfarmer i sine fylker for å følge opp våre inspeksjoner og undersøke den urovekkende situasjonen. 

Bakgrunn for inspeksjonene

Grunnlaget for inspeksjonene og mistanken om utslipp var observasjoner av forurensing ved Nettverk for dyrs frihet sine tidligere inspeksjoner ved over 200 norske pelsfarmer, i tillegg til uttalelser fra pelsbønder om manglende fjerning av gjødsel.

Videre har vi gjort oss kjent med rapporter etter Fylkesmannen i Opplands kartlegging av «Forurensing fra pelsdyrgarder i Oppland», og Fylkesmannen i Rogaland sin tilsvarende «Registrering av forurensning fra pelsdyrfarmer» fra Rogaland, da disse prosjektene tok for seg svært mye av det samme som vi har gjort ved våre tre inspeksjonsturer og tilhørende etterarbeid. Ved begge prosjektene ble det funnet meget høye verdier av utslipp, og fylkesmennene uttrykte stor bekymring over de høye verdiene.

Funnene som er gjort ved våre inspeksjoner har avdekket verdier som ytterligere overskrider fylkesmennenes funn. Nettverk for dyrs frihet arbeider for en avvikling av pelsdyroppdrett, hovedsakelig av dyrevernhensyn. Men hensynet til miljøet er også en viktig grunn til å avvikle pelsfarmene. 
 

Om dyrenes levekår i pelsfarmene